21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวนมาก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ม.ค. 62

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวนมาก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ม.ค. 62

 

 

 

 

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีการเงิน
ฝ่ายการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

2. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร โดยต้องจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
จำนวน 1 อัตรา

3. คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน Call Center ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
ฝ่ายบริหารงานกลาง
จำนวน 3 อัตรา

4. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี
หน่วยงานต่าง ๆ
จำนวน 3 อัตรา

5. คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี
ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
จำนวน 2 อัตรา

6. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ
สำนักงานไปรษณีย์เขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา)
จำนวน 1 อัตรา

7. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 (จังหวัดสุราษฎ์ธานี)
จำนวน 1 อัตรา

8. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2
จำนวน 1 อัตรา

9. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4
จำนวน 1 อัตรา

10. คุณวุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด หรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านนิเทศศาสตร์
ฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์
จำนวน 1 อัตรา

11. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา

12. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกรหรือสูง
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา

13. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาร และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับตั้งแต่ภาคีขึ้นไปสาขาโยธา จากสภาวิศวกร
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา

14. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่งอแม่ข่าย
จำนวน 2 อัตรา

15. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการอคมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ
จำนวน 1 อัตรา

16. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 5 อัตรา

17. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา

18. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี
หน่วยงานต่างๆ
จำนวน 5 อัตรา

19. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวยันที่ 4 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

25 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 2124 ครั้ง

Engine by shopup.com