17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ส.ค. 62

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
- ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
- ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วุฒิ ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตรอ์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ
- ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีคมนาคมทางช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม ทางการสื่อสาร ทางสัญญาณวิทยุ หรือทางช่างวิทยุ หรือทางใดทางหนึ่ง
- ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

 

5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางการขายหรือทางใดทางหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

6. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

 

7. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562 ภาคเช้าตั้งแต่ 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

01 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 2539 ครั้ง

Engine by shopup.com