21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานประกันสังคม

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) สังกัดฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย) สังกัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล     จำนวน  4  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rb.gy/bjrio0 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

23 กันยายน 2564

ผู้ชม 1395 ครั้ง

Engine by shopup.com