12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 59 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 59 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวดัปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย     จำนวน  40  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวดัปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน  2  อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  5  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์รับสมัครของกรมส่งเสริมสหกรณ์ https://cpd.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน"

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / สมัครออนไลน์

10 มกราคม 2565

ผู้ชม 1215 ครั้ง

Engine by shopup.com