17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน  6  อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี     จำนวน  3  อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี     จำนวน  1  อัตรา

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี     จำนวน  1  อัตรา

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี     จำนวน  1  อัตรา

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th  หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ คือ เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 3388 ต่อ 103 หรือ 0 2354 3765

2. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th  หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัคร ส่งไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครคัดเลือกฯ"

3. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th  หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 เป็นไลฟ์ PDF หรือ JPEG และหลักฐานการจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) โดยส่งทาง E-mail : hrnep2013@gmail.com เมื่อส่งอีเมล์แล้วกรุณาโทรแจ้งที่ โทร. 0 2354 3765 ในวันและเวลารากชาร เพื่อยืนยันการส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

     

 

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 7533 ครั้ง

Engine by shopup.com