17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2565

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (วุฒิ ปวช.)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดกลุ่มงานอายุรกรรม     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย)     จำนวน  3  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  4  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 ภาคเช้าตั้งแต่ 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

19 มีนาคม 2565

ผู้ชม 3482 ครั้ง

Engine by shopup.com