24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 73 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2565

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 73 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2565

 

 

 

 

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา)     จำนวน  1  อัตรา

2. วิศวกร (วิศวกรมไฟฟ้า)     จำนวน  1  อัตรา

3. นักบัญชี     จำนวน  3  อัตรา

4. เศรษฐกร     จำนวน  5  อัตรา

5. นิติกร     จำนวน  1  อัตรา

6. บุคลากร     จำนวน  1  อัตรา

7. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  15  อัตรา

8. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์     จำนวน  5  อัตรา

9. พนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  7  อัตรา

10. พนักงานประชาสัมพันธ์     จำนวน  1  อัตรา

11. พนักงานจัดการทรัพย์สิน     จำนวน  18  อัตรา

12. พนักงานพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

13. พนักงานบริหารงานทั่วไป     จำนวน  4  อัตรา

14. ช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)     จำนวน  6  อัตรา

15. ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)     จำนวน  2  อัตรา

 


วัน เวลา แล ะสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนดภายในวันที่ 18 - 30 เมษายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nha.thaijobjob.com หัวข้อ "การรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปี 2565"

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

15 เมษายน 2565

ผู้ชม 2190 ครั้ง

Engine by shopup.com