13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 65 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 65 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 


ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา


7. ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งช่างประณีตศิลป์ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

14. ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์    จำนวน 1 อัตรา

15. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่งนายช่างหล่อ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

17. ตำแหน่งช่างฝีมือ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

18. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

19. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

20. ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

21. ตำแหน่งช่างโลหะ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

22. ตำแหน่งช่างฝีมือ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

23. ตำแหน่งนายประตูกษาปณ์ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

24. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

25. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

26. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

27. ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

28. ตำแหน่งช่างกษาปณ์ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

29. ตำแหน่งช่างทอง (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์     จำนวน 1 อัตรา

30. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

31. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

32. ตำแหน่งพนักงานนำชม (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

33. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

34. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

35. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

36. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

37. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

38. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

39. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

40. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

41. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

42. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

43. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

44. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

45. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

46. ตำแหน่งพนักงานขาย (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

47. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

48. ตำแหน่งพนักงานขาย (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

49. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

50. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

51. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

52. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ     จำนวน 1 อัตรา

53. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่)     จำนวน 1 อัตรา

54. ตำแหน่งภัณฑารักษ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)     จำนวน 1 อัตรา

55. ตำแหน่งช่างศิลป์ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)     จำนวน 1 อัตรา

56. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)     จำนวน 1 อัตรา

57. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)     จำนวน 1 อัตรา

58. ตำแหน่งพนักงานนำชม (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

59. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

60. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

61. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

62. ตำแหน่งช่างศิลป์ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

63. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

64. ตำแหน่งพนักงานขาย (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

65. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th  หัวข้อ "บริการอิเล็กทรอนิกส์
e-service" แบนเนอร์ "รับสมัครงานออนไลน์ job online" หรือเว็บไซต์ http://treasury.jobthaigov.com 

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      

 

22 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 702 ครั้ง

Engine by shopup.com