13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ     จำนวน  2  อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่ยที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ที่ ก.พ. รับรอง

- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างน้อย 1 ภาษา

- สามารถใช้ชุดคำสั่งปรับปรุงและสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL

- สามารถจัดสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)

- สามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้

 


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

- ได้รัปบระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

- สามารถติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล ชุดคำสั่ง ระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
และครบถ้วน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟลประกาศรับสมัคร

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      

 

01 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 225 ครั้ง

Engine by shopup.com