12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครอาสาพัฒนา จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครอาสาพัฒนา จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง "อาสาพัฒนา (อสพ.)"     จำนวน  5  อัตรา

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็น
หลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อตนเองให้ครบถ้วน

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

02 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 256 ครั้ง

Engine by shopup.com