13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับดี กลุ่มงานบริหารและควบคุมการบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี     จำนวน  3  อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชีเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน กฎหมาย วิทยาการคอมฯ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

04 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 267 ครั้ง

Engine by shopup.com