02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ9 มทร. รวมพลังก้าวสู่มาตรฐานการศึกษานานาชาติ

9 มทร. รวมพลังก้าวสู่มาตรฐานการศึกษานานาชาติ

หมวดหมู่: การศึกษา

 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายราชมงคลฯ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ. มทร.) และในนามผู้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายราชมงคลมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายราชมงคล ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี ตามเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับนานาชาติของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ มทร. ทั้ง 9 แห่ง คือ มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการจัดบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จากเครือข่าย มทร. 9 แห่ง

 

 

 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้ เพื่อให้เครือข่าย 9 มทร. สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากล ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย 9 มทร. ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ผ่านระบบการประเมินคุณภาพ โดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นและส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกที่ดีขึ้น

 

 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่าการประเมินมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating, QS ASIA RANKING และ TIME HIGHER EDUCATION IMPACT RANKING) ถือเป็นระบบประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งมีตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการมีงานทำของบัณฑิต ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านนวัตกรรม รวมถึงด้านความรับผิดชอบทางสังคม และคาดหวังจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย 9 มทร. มีความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ รวมถึงเป็นมาตรฐานในระดับสากล.

13 กันยายน 2565

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com