06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันรับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2565

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันรับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2565

 

 

 


ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

 

9. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

10. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน 3 อัตรา

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน 4 อัตรา

 

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเปิดเว็บไซต์ในการรับสมัครของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com  กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

  

 

03 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 502 ครั้ง

Engine by shopup.com