06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 


ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (ช่างก่อสร้างชั้น 1)     จำนวน  1  อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ

- มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง หรือซ่อมสร้าง หรือบำรุงรักษาอาคาร มาแล้วเป็เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

2. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)     จำนวน  1  อัตรา

- ผู้สมัครต้องเป็นชาย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

3. ตำแหน่งช่างเทคนิค 4 สังกัดแผนกอาคาร กองบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด     จำนวน  2  อัตรา

- หมวดดูแลอาคาร     จำนวน 1  อัตรา

- หมวดหลักฐานอาคาร     จำนวน  1  อัตรา

- ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบ หรือช่างสำรวจ หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และสามารถขับขี่ได้

 

4. ตำแหน่งช่างเทคนิค 4 แผนกบริหารอาคาร กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง     จำนวน  1  อัตรา

- ผู้สมัครต้องเป็นชาย ปฏิบัติงานบนที่สูงได้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล หรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

5. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (กระชับช่างกล) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอกฝ่ายการร่องน้ำ     จำนวน  1  อัตรา

- มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และ

- ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า และ

- มีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่กระชับช่างกล เรือเดินทะเล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

6. ตำแหน่งพนักงานปากเรือ 3 (กระชับปากเรือ) เรือขุด 3 แผนกเรือขุด กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ     จำนวน  1  อัตรา

- มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และ

- ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล จากกรมเจ้าท่า และ

- มีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่กระชับปากเรือ เรือเดินทะเล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครจเต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th  หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

11 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 529 ครั้ง

Engine by shopup.com