06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)     จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)     จำนวน 10 อัตรา

7. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)     จำนวน 10 อัตรา

8. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น)     จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)     จำนวน 14 อัตรา

10. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)     จำนวน 3 อัตรา

11. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)     จำนวน 4 อัตรา

12. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง)     จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)     จำนวน 2 อัตรา

14. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต)     จำนวน 27 อัตรา

15. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)     จำนวน 5 อัตรา

16. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)     จำนวน 1 อัตรา

17. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)     จำนวน 3 อัตรา

18. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)     จำนวน 1 อัตรา

19. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)     จำนวน 2 อัตรา

20. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)     จำนวน 1 อัตรา

21. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)     จำนวน 1 อัตรา

22. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)     จำนวน 1 อัตรา

23. ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)     จำนวน 1 อัตรา

24. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)     จำนวน 1 อัตรา

25. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)     จำนวน 1 อัตรา

26. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจุล

ชีววิทยา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ทางจุลชีววิทยา สถาบันพยาธิวิทยา)     จำนวน 1 อัตรา

27. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)     จำนวน 1 อัตรา

28. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง)     จำนวน 1 อัตรา

29. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "สมัครสอบ" กรอกข้อความในแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

14 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 216 ครั้ง

Engine by shopup.com