08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยิตธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม     จำนวน  7  อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานกองทุนยุติธรรม หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

1. สำนักงานกองทุนยุติธรรม

2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

4. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

5. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

6. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://ifo.moi.go.th และ http://www.moi.go.th  ตลอด 24 ชั่วโมง เว้นวันหยุดราชการ

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1301 ครั้ง

Engine by shopup.com