06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักงานผู้อำนวยการ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ     จำนวน  6  อัตรา

1. ด้านตรวจสอบภายใน     จำนวน  1  อัตรา

2. ด้านนโยบายและแผน     จำนวน  1  อัตรา

3. ด้านงานคลังและพัสดุ     จำนวน  3  อัตรา

4. ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

การรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ทางอีเมล์ secretary@onlb.go.th  โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

16 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 570 ครั้ง

Engine by shopup.com