06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2565

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  3  อัตรา

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จำนวน  2  อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ     จำนวน  2  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนสวน     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์หมายถึง 0-5672-3020 ต่อ 114 หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

18 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com