06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย การวางแผนการใช้และพัฒนาช่องทางสื่อสาร การบริหารจัดการและเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google Meet

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 84 ครั้ง

Engine by shopup.com