06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show" ครั้งที่ 2

มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show" ครั้งที่ 2

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”ครั้งที่ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 ดร.ปัญญา หันตุลา ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรม “Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหน่วยประสานงานหลักของโครงการฯ ระดับในภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

 โดยในวันนี้ ผู้ประกอบการได้รับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่และกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม เรียนรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งผู้ประกอบการได้รับพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น สำหรับยื่นขอทุนสำนักงานนวัตกรรมภายในงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงกับประเทศ

 

 

 สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/  และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia

 

 

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 81 ครั้ง

Engine by shopup.com