17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวเป็นเกียรติในโอกาสงานฉลองครบรอบ 15 ปี สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า พร้อมมอบมอบโล่แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 70 สหภาพแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวเป็นเกียรติในโอกาสงานฉลองครบรอบ 15 ปี สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า พร้อมมอบมอบโล่แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 70 สหภาพแรงงาน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเป็นเกียรติในโอกาสงานฉลองครบรอบ 15 ปี สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า พร้อมมอบมอบโล่แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 70 สหภาพแรงงาน ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เพราะผู้ใช้แรงงานถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน ให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการส่งเสริม พัฒนาให้แรงงานมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยผู้ใช้แรงงานมีงานทำ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการสร้างหลักประกันทางสังคม และยกระดับการประกันสังคมแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงด้านแรงงานในการสร้างผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้พร้อมก้าวเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

            สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า เป็นองค์กรแรงงานที่จัดตั้งขึ้น โดยการรวมตัวของสหภาพแรงงานในกิจการอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก ที่ผ่านมาได้ร่วมกันบริหารงานจนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีบทบาทในการวางแนวทางให้สหภาพแรงงานในสังกัดยึดหลักการแรงงานสัมพันธ์ เชิงสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีปรองดองของสมาชิก ในการร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี อันมีความสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงควบคู่กับการมีสภาพการจ้างและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ถือเป็นแบบอย่างที่ดี จึงขอชื่นชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้าจะมุ่งมั่นธำรงรักษาความสามัคคี และยึดมั่นหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ต่อไป ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านแรงงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อันจะนามาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศ

            ทั้งนี้ สหพันธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่โตโยต้า มีสมาชิกจำนวน 80 สหภาพแรงงาน จำนวน 48,000 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม ยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 307 ครั้ง

Engine by shopup.com