17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา

 

กองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกยภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://trangpao.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 3759 ครั้ง

Engine by shopup.com