24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน 6 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร ส.ว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องอน โทรศํพท์หมายเลข 052-049669 ต่อ 111 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 462 ครั้ง

Engine by shopup.com