15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566

 

 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประเภทวิชาการ

 

1. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์     จํานวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์     จํานวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์     จํานวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต/รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สังกัดคณะรัฐศาสตร์     จํานวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.cpru.ac.th/ หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน และ http://hr.cpru.ac.th/ หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" การสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน จัดส่งด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งทางไปรษณีย์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โดยระบุตำแหน่งและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 โดยถือวันประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสำคัญ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

25 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 1147 ครั้ง

Engine by shopup.com