21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ“สถาบันคุรุพัฒนา”พร้อมอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

“สถาบันคุรุพัฒนา”พร้อมอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

“สถาบันคุรุพัฒนา”เตรียมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับกลุ่มยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ขณะที่“อมลวรรณ”ย้ำหลักสูตรป.บัณฑิตยังเปิดสอนอยู่

             ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (KSP Teacher Professional Knowledge Standards Special Training Curriculum 7 Modules) โดยจะเปิดแจ้งความประสงค์ เพื่อสำรวจจำนวนและข้อมูลพื้นฐานความรู้ของผู้จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานฯ และหรือขอเทียบประสบการณ์ทำงาน เพื่อผ่านการอบรมในหลักสูตร อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นฯ จำนวน 7 โมดูล (Module) ประกอบด้วย โมดูล 1   การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมดูล 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โมดูล 3 เนื้อหาวิชา  ที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โมดูล 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โมดูล 5 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โมดูล 6 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและโมดูล 7 จิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

 

          สำหรับผู้มีสิทธิจะเข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นผู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ส่วนรูปแบบการพัฒนา  จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู     สำหรับผู้ได้รับยกเว้นฯ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 7 โมดูล   รวม 420 ชั่วโมง และรูปแบบที่ 2 การขอเข้าเทียบประสบการณ์ทำงานในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นฯ เป็นการเทียบประสบการณ์ทำงานโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมฯ โดยผู้ขอเทียบสามารถนำหลักฐานเอกสารและหรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละโมดูล ซึ่งหากเทียบได้บางโมดูล ก็ต้องเข้ารับการอบรมในโมดูลที่เหลือ เพื่อผ่านหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะแจ้งข้อกำหนดการเทียบประสบการณ์ทำงานและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบอีกครั้ง

 

“จากที่มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินการหลักสูตร 7 โมดูล ทางคุรุสภา ขอชี้แจงว่าหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเงื่อนไขในการเปิดอบรมให้แก่ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ที่มีการผ่อนผันฯ ในฐานข้อมูลของคุรุสภาเท่านั้น ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ขอย้ำว่ายังคงมีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คุรุสภารับรอง” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว.

26 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 450 ครั้ง

Engine by shopup.com