21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มีนาคม 2566

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำส่วนกลางของกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน  1  อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์

 


2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร     จำนวน  1  อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น

 

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

- ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 - วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://qsds.thaijobjob.com  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

13 มีนาคม 2566

ผู้ชม 1010 ครั้ง

Engine by shopup.com