21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

 

- ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกันในทุกสาขาวิชา

 

 

2. ตำแหน่งบรรณารักษ์     จำนวน  2  อัตรา

 

- ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com หัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์" กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

14 มีนาคม 2566

ผู้ชม 741 ครั้ง

Engine by shopup.com