25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 39 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 39 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน     จำนวน 39 อัตรา

 

- เพศชาย จำนวน 37 อัตรา

 

- เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

- เพศชาย

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด

 

2. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก โดยไม่รอลงอาญา และไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดียาเสพติด ขึ้นไป กางเกงขาสั้น

 

3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ

 

4. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

 

5. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

 

6. มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

 

7. สําเร็จการศึกษาในระดับ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 

8. ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อแขนสั้นและ

 

9. ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจําการ)

 

10. ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

 

11. ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดยาเสพติด

 

12. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.36 – 31 ธ.ค.58)

 

13. หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา

 

14. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

 

15. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับราชการทหารกองประจําการ ประจําปีพ.ศ.2566 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับราชการทหารกองประจําการ หรือผู้ที่ดําเนินการผ่อนผันแล้ว จะต้องมี เอกสารยืนยันการผ่านการคัดเลือก (สด.๔๓) หรือเอกสารการผ่อนผัน

 

16. สามารถว่ายน้ําได้ (จะทําการทดสอบสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึก โดยให้เตรียมกางเกงสําหรับว่ายน้ํามาด้วย)

 

 

- เพศหญิง

 

1. สถานภาพโสด

 

2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด

 

3. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก โดยไม่รอลงอาญา และไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดียาเสพติด

 

4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ

 

5. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

 

6. ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด

 

7. มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

 

8. ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)

 

9. ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน

 

10. ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

 

11. มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.41 – 31 ธ.ค.58)

 

12. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

13. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ําหนัก 50 กิโลกรัม ขึ้นไป

 

14. สามารถว่ายน้ำได้ (จะทําการทดสอบสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึก โดยให้เตรียมกางเกงสําหรับว่ายน้ำมาด้วย)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

การรับสมัคร สมัครทาง Internet ในระหว่างวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร จะปิดระบบรับสมัครในเวลา 16:00 น. ของวันดังกล่าว

 

1. webpage : https://www.facebook.com/marinesrangers 

 

2. website : marinesrangers.com

 

 

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

28 เมษายน 2566

ผู้ชม 557 ครั้ง

Engine by shopup.com