24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 81 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2566

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 81 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใน
ตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มงานบริการ

 

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

 

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

 

3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

 

4. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 3 อัตรา

 

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา

 

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

 

7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 


กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 

8. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

 

9. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

10. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

11. นายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

 


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

12. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 31 อัตรา

 

13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

 

14. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

15. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

16. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

17. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

 

18. นิติกร จำนวน 3 อัตรา

 

19. นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา

 

 


กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 

20. สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่
เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

    

 

 

23 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 422 ครั้ง

Engine by shopup.com