22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 กันยายน 2566

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 กันยายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้า
ราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน     จำนวน  40  อัตรา

 

- สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ

 

- มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหไรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการ
ดำเนินคดีในชั้นศาล ตรมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้น
ศาลของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 กันยายน 2566

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมอง ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com  อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

 

28 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 481 ครั้ง

Engine by shopup.com