08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับต้น ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร)     จำนวน 1 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

 

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายกิจการต่างประเทศ)     จำนวน 1 อัตรา

 

- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค)     จำนวน 4 อัตรา

 

- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ สถิติประยุกต์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

4. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (สังกัดฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป)     จำนวน 1 อัตรา

 

- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือ วิทยาศาสตร์

 

 

5. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (สังกัดฝ่ายพัฒนาและเมินงานสืบสวนสอบสวน)     จำนวน 1 อัตรา

 

- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เว้นแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น. โดยสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์ https://tcct.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานตําแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับต้น ครั้งที่ 1 อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

31 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 420 ครั้ง

Engine by shopup.com