08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จำนวน 28 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จำนวน 28 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่กฎหมายกำหนด

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

 

2. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

 

3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

 

 

4. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (หน่วยที่ 1)     จำนวน 8 อัตรา

 

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า

 

 

5. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (หน่วยที่ 2)     จำนวน 16 อัตรา

 

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ

 

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ

 

- ได้รับวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ตลอด 24
ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/  อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

02 กันยายน 2566

ผู้ชม 539 ครั้ง

Engine by shopup.com