17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการจัดหางาน ขานรับนโยบายรมว.พิพัฒน์ จับมือ 3 กระทรวง หวังให้คนไทยมีงานทำ

กรมการจัดหางาน ขานรับนโยบายรมว.พิพัฒน์ จับมือ 3 กระทรวง หวังให้คนไทยมีงานทำ

หมวดหมู่: แรงงาน


          นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่ง 1 ใน 8 นโยบายสำคัญคือการผนึกกำลัง 4 กระทรวงหลัก กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตและยกระดับทักษะเยาวชนไทย ให้เป็นแรงงานคุณภาพฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนจบมีใบรับรองทักษะความรู้ความสามารถ (skill Certificate) มีงานทำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งกรมการจัดหางาน ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านแรงงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน สร้างความมั่นใจในการหางานทำ และเพิ่มโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกทำงานในสถานประกอบการ โดยประสานความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังแรงงานผ่านระบบ Big Data กระทรวงแรงงาน เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลตลาดแรงงาน และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมบนแพลตฟอร์ม Thaimooc (มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ซึ่งเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเรียนฟรี ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต โดยนำมาแสดงบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพิ่มโอกาสเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรม Upskill/Reskill ที่จำเป็นสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

          นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” มีการเชื่อมโยง ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ Microsoft แล้ว โดยภายในเดือนกันยายนนี้ กรมการจัดหางานจะมีการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง คือ หลักสูตรฝึกอบรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Thailand) เพื่อให้คนหางาน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะมีทางเลือกฝึกอบรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทักษะของคนทำงานในแต่ละงาน โดยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลักสูตรต่างๆ สามารถใช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

          “กรมการจัดหางาน พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ตามนโยบาย ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

14 กันยายน 2566

ผู้ชม 151 ครั้ง

Engine by shopup.com