24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2566

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ

 

 

2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และ

 

2) เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสําหรับใช้ในการกระจายเสียงได้ ซึ่งได้รับการทดสอบเสียงและการอ่าน ฟังเสียง แล้วรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากคณะกรรมการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งเป็นผู้ดําเนินการ และ

 

3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

3. ตําแหน่งตํารวจรัฐสภาปฏิบัติการ     จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ

 

2) มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ

 

3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

4. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

5. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษารัสเซีย)     จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และ

 

2) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย และ

 

3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

6. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

7. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

8. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางนิติศาสตร์ และ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

 


9. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาปฏิบัติงาน     จำนวน 7 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ําหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ

 

2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และ

 

3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 

10. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน 16 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ

 

2) มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา
และ

 

3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 

11. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างเครื่องกลและ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 

12. ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)     จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 

13. ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือการออกแบบ หรือศิลปหัตถกรรม หรือการออกแบบตกแต่ง หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมัณฑนศิลป์ หรือจิตรกรรม และ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 

14. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดทํารายงานการประชุมปฏิบัติงาน     จำนวน 16 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือการออกแบบ หรือศิลปหัตถกรรม หรือการออกแบบตกแต่ง หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมัณฑนศิลป์ หรือจิตรกรรม และ

 

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 278 ครั้ง

Engine by shopup.com