24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 - 8 มกราคม 2567

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 - 8 มกราคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน 11 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี     จำนวน 1 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี     จำนวน 1 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี     จำนวน 1 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ      จำนวน 1 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา     จำนวน 2 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี     จำนวน 2 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี     จำนวน 1 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี     จำนวน 1 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี     จำนวน 1 อัตรา

 

 


2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี     จำนวน 1 อัตรา

 

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

1. สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th 
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2354 3388 ต่อ 103 หรือ 0 2354 3765

 

 

2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th  พร้อมกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน โดยส่งไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 - 8 มกราคม 2566 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัคร
คัดเลือกฯ"

 

 

3. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th 
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยส่งใบสมัครทาง E-mail : hrnep2013@gmail.com  ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566
- 8 มกราคม 2566 (เปิดรับเอกสารการสมัครฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดรับเอกสารสมัครฯ วันที่
8 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.)

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

 

26 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 475 ครั้ง

Engine by shopup.com