24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 126 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 126 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. นักงานการภาษี     จำนวน 26 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน 11 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 6 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

 


4. นักตรวจสอบและเร่งรัดภาษี     จำนวน 27 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

5. พนักงานธุรการ     จำนวน 56 อัตรา

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ธันวาคม2566 รอบเช้าระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. รอบบ่ายระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนจําแนกตําแหน่งและประเมินผลกําลังคน ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

06 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 327 ครั้ง

Engine by shopup.com