24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. เศรษฐกร 6 (สังกัดกองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6

 

1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการวิเคราะห์หรือทางด้านการลงทุนหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ

 

2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

 

 

2. ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 1) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

 

 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 2) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์(สาขาคอมพิวเตอร์)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

4. นักประชาสัมพันธ์ 5 ( สังกัด กองสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 

 

5. นิติกร 5 (สังกัดกองคดี) จำนวน 2 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)

 

 

6. นักบริหารพัสดุ 5 ( สังกัดกองพัสด) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์

 

 

7. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาแมคคาทรอนิกส์สาขาโทรคมนาคม สาขาโยธา สาขา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหการ

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

8. นักบริหารการลงทุน 5 ( สังกัดกองการตลาด ) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์ โดยสาขาที่จบต้องเกี่ยวข้องกับภาษาจีน

 

- ต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน(HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

 

 

9. เศรษฐกร 5 ( สังกัดกองนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

 

 

10. วิศวกร 5 ( สังกัด กองวิศวกรรม) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาส ารวจ หรือสาขาโยธา

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

11. นักบริหารการเงิน 6 ( สังกัดกองการเงิน) จำนวน 2 อัตรา

 

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีพาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6

 

1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ

 

2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

 

 

12. นักบัญชี 5 (สังกัดกองบัญชีการเงิน) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

 

 

13. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบการ) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อมและเครื่องกล

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

14. วิศวกร 5 (สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

15. วิศวกร 6 ( สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 2 อัตรา

 

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6

 

1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ

 

2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

 

 

16. วิศวกร 5 ( สังกัด กองอำนวยการปฏิบัติการ 1) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา/สิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า/อุตสาหการ

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

17. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 ( สังกัด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์มนุษยศาสตร์

 

 

18. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เคมีสุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล

 

 

19. นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

 

 

20. นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

 

 

21. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อม/โยธา

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

22. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

23. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การคลัง

 

 

24. วิศวกร 5 ( สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล

 

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

 

 

25. นักบัญชี 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา

 

- ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ. ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

11 มกราคม 2567

ผู้ชม 159 ครั้ง

Engine by shopup.com