24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระดับปริญญาตรี) ประ
จําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเศรษฐกร     จำนวน 13 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

 

- มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

 

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 3 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือ
สาขาวิชาภาษาวรรณคดี

 

- มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

 


3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 2 อัตรา

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

- มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ ที่
เว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

23 มกราคม 2567

ผู้ชม 178 ครั้ง

Engine by shopup.com