24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

1. ตำแหน่งคนงาน     จำนวน 21 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     จำนวน 4 อัตรา

 

4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     จำนวน 2 อัตรา

 

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน 4 อัตรา

 

6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 2 อัตรา

 

7. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 3 อัตรา

 

8. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน 2 อัตรา

 

9. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

 

10. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

 

11. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

 

12. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 09 1242 5191 หรือทางเว็บไซต์ www.chpao.org (โปรดแต่งกายสุภาพ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

30 มกราคม 2567

ผู้ชม 134 ครั้ง

Engine by shopup.com