24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความบริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 62 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 62 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 27 /2527 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4     จำนวน 3 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 

2. เจ้าหน้าที่การตลาด ระดับ 4     จำนวน 3 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ , การตลาด ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อมวลชน,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามที่
ก.พ. รับรอง

 

 

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4     จำนวน 4 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 

5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4     จำนวน 3 อัตรา

 

- อายุ 18 - 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 

6. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 

7. นิติกร ระดับ 4      จำนวน 6 อัตรา

 

- อายุ 18 - 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 

8. นายช่าง ระดับ 4      จำนวน 1 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโยธา,เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยงข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 

9. ช่างก่อสร้าง ระดับ 2     จำนวน 3 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาสถาปัตยกรรม, ก่อสร้างโยธา,ช่างสำรวจ ตามที่
ก.พ. รับรอง

 

 

10. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2     จำนวน 21 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

- สามารถปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

 

 

11. พนักงานธุรการ ระดับ 2     จำนวน 16 อัตรา

 

- อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุด
ราชการ ที่เว็บไซต์ https://transport.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

03 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 102 ครั้ง

Engine by shopup.com