24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

 

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (Microorganisms Culturing)  แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยมี ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  การจัดอบรมดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนที่ต้องการความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การย้อมสีจุลินทรีย์  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มทร.ล้านนา ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 64 ครั้ง

Engine by shopup.com