24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสกมช. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 43 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

สกมช. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 43 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์) จำนวน 4 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

2. ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

3. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1 - 3 จำนวน 20 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 1 - 3 จำนวน 3 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

6. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกฎหมาย ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการจัดการ ระดับ 1 - 3 จำนวน 4 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการสื่อสารองค์กร ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

9. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการเงิน ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 


10. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 1 - 3 จำนวน 5 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 


11. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านโสตทัศนูปกรณ์ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา


- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

12. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการศึกษา ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ncsa.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

10 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 208 ครั้ง

Engine by shopup.com