15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 

 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม ดังนี้

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 

3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี

 

4. มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ

 

5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 

3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี

 

4. มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ

 

5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

 


3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 

3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี

 

4. มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ

 

5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

 


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี ดังนี้

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 

3. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

4. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

 

 

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี     จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

 

3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

 

 


6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

 

3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

 

 

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1     จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 

3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

 

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

 

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ

 

3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้

 

 

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 

3. มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี

 

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

5. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักการใหบริการ

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

20 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 213 ครั้ง

Engine by shopup.com