21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 113 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 เมษายน 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 113 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 เมษายน 2567

 

 

 

 ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เรื่อง การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

รหัส 01 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต     14 อัตรา

 

รหัส 02 หอควบคุมการจราจรทางอากาศระนอง     6 อัตรา

 

รหัส 03 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่     4 อัตรา

 

รหัส 04 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส     3 อัตรา

 

รหัส 05 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง     4 อัตรา

 

รหัส 06 หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร     5 อัตรา

 

รหัส 07 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย     8 อัตรา

 

รหัส 08 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช     12 อัตรา

 

รหัส 09 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่     4 อัตรา

 

รหัส 10 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย     4 อัตรา

 

รหัส 11 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน     4 อัตรา

 

รหัส 12 ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก     4 อัตรา

 

รหัส 13 หอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน     2 อัตรา

 

รหัส 14 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด     4 อัตรา

 

รหัส 15 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์     4 อัตรา

 

รหัส 16 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่     4 อัตรา

 

รหัส 17 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตาก     3 อัตรา

 

รหัส 18 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร     1 อัตรา

 

รหัส 19 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย     2 อัตรา

 

รหัส 20 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม     2 อัตรา

 

รหัส 21 ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี     5 อัตรา

 

รหัส 22 หอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด     6 อัตรา

 

รหัส 23 ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา     4 อัตรา

 

รหัส 24 หอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์     4 อัตรา

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1. อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537)

 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 

3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่ บวท. กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

ที่ การสอบภาษาอังกฤษ ผลคะแนนตามที่ บวท. กำหนด อายุของผลคะแนน

 

 

- TOEIC เป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน 2 ปี (นั บ จ าก วัน ที่ ส อ บ Test Date ถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์)

 

- TOEFL Internet Based Testing (IBT) ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 2 ปี (นั บ จ าก วัน ที่ ส อ บ Test Date ถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์)

 

- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 2 ปี (นั บ จ าก วัน ที่ ส อ บ Test Date ถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์)

 

- CU-TEP ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 2 ปี (นั บ จ าก วัน ที่ ส อ บ Test Date ถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์)

 

 

4. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

 

5. เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร

 

6. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 บวท. จะพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติงานทันที

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบรับสมัครงาน Online พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครตามที่บวท. กำหนดในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ https://www.aerothai.co.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” ถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 (ปิดการรับสมัครในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

02 เมษายน 2567

ผู้ชม 130 ครั้ง

Engine by shopup.com