21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 164 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 164 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

  

 

 

 

 ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา


 

 

 

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้

 

1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

1.3 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ

 

1.4 ไม่เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัย

 

1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

1.7 ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอื่น (กรณีคัดเลือกได้แล้ว)

 

2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกสมัคร

 

3. ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย แบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่ยื่นสมัคร และผ่านเกณฑ์ที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้

 

 

TOEIC ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน

 

TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 338.5คะแนน

 

TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

 

IELTS ไม่น้อยกว่า4.5 คะแนน

 

CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

 

TU-GET (PBT) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

 

TU-GET (CBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

 

 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่รับสมัคร

 

4. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ พ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน หรือ เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และ ไม่ต้องเป็นทหาร หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด

 

5. ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

 

6. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที

 

7. ผู้สมัครที่เป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) และ ลูกจ้างนิติบุคคล ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้สมัคร โดยจะไม่มีการจำกัดอายุของผู้สมัครแต่อย่างใด

 

8. พนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ยื่นสมัครตามประกาศรับสมัครนี้

 

9. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก และบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครทุกตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีจึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02104 3322 ,0 2104 3481 , 0 2104 4256 , 0 2574 9491 - 92 , 0 2575 8545 และ 0 2575 8533 หรือ ดูรายละเอียดทาง www.ntplc.co.th

 

2. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.ntplc.co.th  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 

 

3. การกรอกใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกสมัครในระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด โดยเลือกตำแหน่งและคุณวุฒิที่สมัครให้ชัดเจนเพียงข้อเดียว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน หากไม่เลือกตำแหน่ง หรือ คุณวุฒิที่ต้องการสมัคร หรือ ไม่แนบเอกสารหลักฐานฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับพิจารณา

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- ไฟล์ลายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

08 เมษายน 2567

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com