21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

 

คุณสมบัติ

 

- รับทั้งชายและหญิง อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันยื่นใบสมัคร)

 

- ปริญญาตรี

 

(1) สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ

 

(2) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทั้ง 2 สาขาวิชา ต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 2 วิชา คือประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกลักษณะ หรือ

 

(3) รป.บ. (ตร.) จาก ร.ร. นายร้อยตำรวจ

 

- เคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปรามหรือการสืบสวน หรือการสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ หรืองานบริหารระบบ การรักษาความปลอดภัย หรืองานธุรการของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

 

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน

 

คุณสมบัติ

 

- รับทั้งชายและหญิง อายุ 20 - 27 ปีบริบูรณ์ (ณ วันยื่นใบสมัคร)

 

(1) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ

 

(2) อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ที่กำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า หรือ

 

(3) ประกาศนียบัตรจาก ร.ร.นายสิบตำรวจ ร.ร.นายสิบทหารบกการรับสมัคร ร.ร.จ่อากาศ ร.ร.ชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากวุฒิ ม.ปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า

 

- ไม่ต้องมีประสบการณ์

 

 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ

 

คุณสมบัติ

 

ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ

 

(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือ เอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

 

(3) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการ ศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงาน ศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสังกัดสํานักงาน

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

08 เมษายน 2567

ผู้ชม 153 ครั้ง

Engine by shopup.com