21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2567

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องมือกล)     จำนวน 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางเครื่องมือกล ทางเทคนิคการผลิต ทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทางแม่พิมพ์พลาสติก ทางแม่พิมพ์โหละ

 

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการผลิตช่างเครื่องมือกลเป็นอย่างดี

 

 

2. ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องมือกล)     จำนวน 2 อัตรา

 

ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ

 

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี

 

 


3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 3 อัตรา

 

ปฏิบัติงานที่

 

1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 จำนวน 1 อัตรา

 

2. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 จำนวน 1 อัตรา

 

3. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขา
วิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ ที่ เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

10 เมษายน 2567

ผู้ชม 261 ครั้ง

Engine by shopup.com