22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  11  อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อสถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอก รายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

 

2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้

 

1) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามข้อ 1. พร้อมด้วย หลักฐานการสมัครตามข้อ 6 จ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภาคเช้าเวลา08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. 

 

2) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 1. และส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 5 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 มิถุนายน 2567 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ในเวลาราชการ (เวลา16.30 น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่ง ถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน

 

3. การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

4. การให้เลขประจําตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ส่งใบสมัคร ถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 

***ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

07 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com