22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 38 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 38 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งอาจารย์    จำนวน  38  อัตรา    หน่วยงานที่รับสมัคร

 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จำนวน 3 อัตรา

 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรท   จำนวน 5 อัตรา

 

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา

 

4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   จำนวน 2 อัตรา

 

5. คณะบริหารธุรกิจ   จำนวน 5 อัตรา

 

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน 4 อัตรา

 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์   จำนวน 5 อัตรา

 

8. คณะศิลปกรรมศาสตร์   จำนวน 4 อัตรา

 

9. คณะศิลปศาสตร์   จำนวน 5 อัตรา

 

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา

 

11. คณะการแพทย์บูรณาการ   จำนวน 1 อัตรา

 

12. โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี   จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่
เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ วันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 24 มิถุนายน 2567 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com/ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

20 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 83 ครั้ง

Engine by shopup.com