22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 86 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 86 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567

 

 

 

 

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศที่ ฝทม. 4 /2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. นักการตลาด 5     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางการตลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

 

 


2. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านวิชาการ)     จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง) 

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)

- ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

 

 

3. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านปฏิบัติการ)     จำนวน 21 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

 

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)

- ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

 

4. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านด้านธุรกิจ)    จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)

- ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

- ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

 

 

5. วิศวกรโยธา 4     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางวิศวกรรมโยธา

- ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

- ทางวิศวกรรมสำรวจ

- ทางวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

6. วิศวกรเครื่องกล 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางวิศวกรรมเครื่องกล

- ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

- ทางวิศวกรรมยานยนต์

 

 

7. วิศวกรเครื่องกล 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

 

 

8. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

9. นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)     จำนวน 1 อัตรา

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- ทางการพัฒนาชุมชน

- ทางการพัฒนาสังคม

- ทางรัฐศาสตร์

- ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

10. บุคลากร 4     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์

- ทางรัฐประศาสนศาสตร์

- ทางบริหารรัฐกิจ

 


11. นักฝึกอบรม 4     
จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- ทางรัฐประศาสนศาสตร์

- ทางบริหารรัฐกิจ

- ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ
วิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมโทรคมนาคม

 

 

12. นิติกร 4     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางนิติศาสตร์

 

 

13. นักประชาสัมพันธ์ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางการประชาสัมพันธ์

- ทางนิเทศศาสตร์

- ทางวารสารศาสตร์

- ทางสื่อสารมวลชน

- ทางวารสารสนเทศ

- ทางการโฆษณา

- ทางการกระจายเสียง

- ทางการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

- ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

- ทางสื่อสารเชิงกลยุทธ์

- ทางสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 


14. เลขานุการ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางภาษา

- ศิลปศาสตร์

- อักษรศาสตร์

- มนุษยศาสตร์

- ครุศาสตร์

 

 

15. นักบัญชี 4     จำนวน 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางการบัญชี

 

 

16. นักการเงิน 4     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางการบัญชี

 

 

17. นักประมวลผลข้อมูล 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

- ทางคอมพิวเตอร์

- ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

- ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ทางวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์

 

 

18. นักประมวลผลข้อมูล 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

- ทางคอมพิวเตอร์

- ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

- ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ทางวิทยาการข้อมูล

 

 

19. สถาปนิก 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางสถาปัตยกรรม

 

 

20. นักบริหารงานพัสดุ 4      จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางการจัดการโลจิสติกส

 

 

21. นักรังสีการแพทย์ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางรังสีเทคนิค

 

 

22. พยาบาลวิชาการ 4     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิปริญญาตรี

- ทางการพยาบาล

 

 

23. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3     จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

24. ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 13 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

25. ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

26. ช่างเทคนิคโยธา 3     จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- สาขาวิชาโยธา

 

 

27. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

- สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

19 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 80 ครั้ง

Engine by shopup.com